Zkouškový řád Spotřebitelské úvěry od 1.9.2022

pro účely pořádání odborných zkoušek k prokázání odborné způsobilosti pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Článek I.

Účel odborné zkoušky a zkouškového řádu

 1. Tento zkušební řád upravuje průběh odborných zkoušek pořádaných obchodní společností společnosti myComm s.r.o., IČO: 076 35 532, se sídlem: Letenská 121/8, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 304154 (dále také jako „myComm“ nebo „Akreditovaná osoba“).
 2. Odborná zkouška je vykonávána v českém jazyce.
 3. Odbornou zkoušku může vykonat fyzická osoba starší 18 let, plně svéprávná, která splní požadavky uvedené v tomto zkušebním řádu.

Článek II.

Podmínky pro uchazeče

Osoba, ucházející se o odbornou zkoušku musí splnit následující požadavky:

 1. Řádné podání přihlášky k vykonání odborné zkoušky prostřednictvím elektronického formuláře na www.mycomm.cz. Elektronický formulář obsahuje povinná pole, bez jejichž vyplnění nemůže být úspěšně odeslán.
 2. Zaplacení poplatku ve výši zveřejněného na portálu myComm.cz
 3. Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení a na bydlení 890 Kč včetně DPH;
 4. Spotřebitelský úvěr na bydlení 790 Kč včetně DPH;
 5. Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení 790 Kč včetně DPH;
 6. Vázaný spotřebitelský úvěr 790 Kč včetně DPH,
 7. a to bezhotovostně převodem na účet myComm v termínu uvedeném v informacích ke zkoušce.

Zveřejněné ceny jsou uvedeny v základní výši.

 • Akreditovaná osoba si vyhrazuje právo stanovit odlišné ceny oproti uveřejněné výši účastnického poplatku, a to na základě individuálně uzavřené smlouvy (možnost nabídky např. množstevní slevy).
 •  Účastnický poplatek stanovený individuálně (smluvně, hromadná objednávka, množstevní slevy apod.) bude uveden v objednávce zkoušky v rámci přihlášky uchazeče na konkrétní termín zkoušky

Splnění požadavků doloží uchazeč při registraci v den zkoušky:

Ad. 1 Identifikačním průkazem (občanský průkaz, pas).

Ad. 2 Potvrzením o zaplacení poplatku. Informace o platbě (číslo účtu, variabilní symbol a termín platby) budou uchazeči zaslány elektronicky, bezprostředně po odeslání přihlášky. Potvrzení o platbě je odesláno uchazeči elektronicky. Bez potvrzení o platbě nebude uchazeč připuštěn ke zkoušce. V případě, že uchazeč nesplní některou z výše uvedených podmínek, nevzniká mu nárok na vrácení poplatku.

Článek III.

Termíny a místo zkoušky

 1. Termíny zkoušek jsou pravidelně zveřejňovány na stránkách www.mycomm.cz v sekci „odborné zkoušky“. Zde je uvedeno i místo a přesný čas registrace a zahájení zkoušky. Uchazeč uvede v elektronické přihlášce požadovaný termín z dané nabídky. Při obsazování termínu platí časová priorita došlých přihlášek, přičemž rozhodující je datum a čas přijetí elektronické přihlášky. V případě, že uchazeči, kteří nebudou na daný termín připuštěni z kapacitních důvodů, již uhradili poplatek dle Článku II tohoto řádu, tento jim bude v plné výši vrácen.
 2. yComm zašle elektronicky uchazeči o zkoušku potvrzení termínu v podobě pozvánky na zkoušku, a to na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce (spolu s podmínkami platby za odbornou zkoušku).
 3. Uchazeč má nárok bezplatně změnit termín pro vykonání zkoušky nebo požádat o zrušení účasti u odborné zkoušky, a to nejpozději 7 kalendářních dní před potvrzeným termínem. Žádost o vykonání zkoušky v jiném termínu nebo požadavek na zrušení účasti zašle uchazeč e-mailem na adresu akreditovane.zkousky@mycomm.cz. myComm uchazeče elektronicky vyrozumí o změně termínu zasláním nové pozvánky nebo potvrzení o zrušení účasti a odebrání z termínu zkoušky. V případě, že se uchazeč odhlásí ze zkoušky ve lhůtě delší než 7 kalendářních dnů před přihlášeným termínem zkoušky a nemá zájem o přehlášení na jiný termín, má právo na vrácení poplatku za zkoušku, který uhradil.
 4. yComm si vyhrazuje právo za výjimečných okolností změnit datum, čas nebo místo konání zkoušky, případně konkrétní termín zcela zrušit. Uchazeč musí být o takovém kroku bez zbytečného odkladu informován. V případě změny termínu, či jeho zrušení ze strany myComm má uchazeč právo
  1. bezplatně změnit termín konání zkoušky
  1. na zrušení účasti s vrácením poplatku, a to bez ohledu na počet dní zbývajících do termínu zkoušky. Pokud se uchazeč o zkoušku emailem nevyjádří do tří dnů ode dne doručení oznámení o zrušení termínu jinak, bude mu při zrušení termínu automaticky vrácen uhrazený poplatek za zkoušku, a to na účet, ze kterého byl odeslán. Pokud se uchazeč o zkoušku emailem nevyjádří do tří dnů ode dne doručení oznámení o změně termínu jinak, bude automaticky bráno za to, že uchazeč akceptoval termín nový.
 5. Odborné zkoušky probíhají minimálně jednou za čtvrtletí.
 6. Pokud se na daný termín nepřihlásí alespoň 10 uchazečů, vyhrazuje si myComm právo termín zrušit a přihlášené zájemce odkázat na další termín, v takovém případě může zkouška probíhat jednou pololetně, naopak v případě vyššího zájmu a potřeby zveřejní akreditovaná osoba další termíny zkoušek dle poptávky uchazečů.

Článek IV.

Průběh zkoušky

 1. Průběh zkoušky je neveřejný.
 2. Odborná zkouška je písemná, probíhá prostřednictvím elektronického zkušebního systému, tzv. on-line testu (viz Článek V).
 3. Administrativní zajištění zkoušky zabezpečuje myComm k tomuto účelu pověřenými osobami (koordinátoři). Dozor nad samotným průběhem zkoušky a odbornou garanci zabezpečuje zkušební komise.
 4. Zkušební komise má lichý počet a je minimálně tříčlenná. Zkušební komise rozhoduje prostou většinou všech hlasů. Žádný z členů komise nesmí být osobou blízkou ve vztahu ke kterémukoliv z uchazečů. Získá-li koordinátor při kontrole seznamu uchazečů, resp. při kontrole totožnosti uchazečů pochybnost o podjatosti některého ze členů zkušební komise, toto podezření prověří s dotčeným členem zkušební komise. Před zahájením odborné zkoušky se každý člen zkušební komise seznámí se seznamem uchazečů a prohlásí, zda některý z uchazečů je osobou jemu blízkou. V případě pochybností se člen zkušební komise považuje za podjatého, ledaže zbylí členové zkušební komise se jednomyslně shodnou na jeho nepodjatosti. V případě podjatosti člena komise koordinátor neprodleně jmenuje náhradního člena zkušební komise. Většina členů zkušební komise je nezávislá na společnosti myComm.
 5. Uchazeč je povinen se dostavit do místa konání zkoušky včas, podle pokynů, které mu byly sděleny spolu s elektronickým potvrzením přihlášky na zkoušku.  Pokud se uchazeč dostaví později, může mu koordinátor odborné zkoušky, případně samotná zkušební komise, odmítnout přístup do prostor, ve kterých zkouška probíhá. Takový uchazeč je považován za uchazeče, který se ke zkoušce nedostavil (bez nároku na vrácení poplatku).
 6. Uchazeč se po dostavení na místo konání zkoušky ohlásí na místě registrace ke zkoušce. Zde předloží koordinátorovi identifikační průkaz (občanský průkaz, pas). Po ověření totožnosti potvrdí svým podpisem do prezenční listiny správnost uvedených údajů a svoji přítomnost na zkoušce.
 7. Po vstupu do prostor, ve kterých zkouška probíhá, uchazeč zaujme místo určené mu k vykonání zkoušky. Uchazeč je povinen odložit veškerá zavazadla, mít vypnutý mobilní telefon a odložit svrchní oděv na místě určeném koordinátorem zkoušky.
 8. Koordinátor seznámí účastníky se způsobem vypracování písemné zkoušky prostřednictvím elektronického zkušebního systému (on-line testu), časovým limitem stanoveným k vykonání písemné zkoušky, způsobem ukončení testu, způsobem hodnocení otázek, pravidly chování v průběhu zkoušky a s důvody případného vyloučení ze zkoušky.
 9. Doba trvání zkoušky je:
  1. 120 minut v případě odborné zkoušky pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení nebo spotřebitelského úvěru na bydlení;
  1. 90 minut v případě odborné zkoušky pro poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru;
  1. 180 minut v případě odborné zkoušky pro poskytování nebo zprostředkování jak spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení, tak spotřebitelského úvěru na bydlení.

Zkouška začíná běžet okamžikem, kdy uchazeč do zkušebního systému zadá přístupové údaje, které si sám vytvořil při registraci a vyvolá spuštění testu. Od této chvíle může uchazeč odpovídat prostřednictvím elektronického zkušebního systému na položené otázky.

 1. V průběhu zkoušky smí uchazeč používat pouze výpočetní techniku umístěnou na jemu přiděleném místě a dále pouze papír, který je ve zkušebním prostoru k dispozici, kalkulačku a psací potřeby.
 2. Uchazeč nesmí v průběhu zkoušky komunikovat s jiným uchazečem nebo jinak využívat cizí pomoci, používat pomocné materiály nebo nedovolené prostředky, pořizovat opisy zkušebního testu nebo výpisy z něj či jinak rušit průběh zkoušky.
 3. Pokud se uchazeč dopustí nedovoleného jednání podle odstavce 10, přítomná zkušební komise, resp. kterýkoli její člen, který nedovolené jednání zaznamenal, uchazeče poučí a upozorní jej, že pokud bude v tomto jednání pokračovat, bude ze zkoušky vykázán.
 4. Pokud uchazeč pokračuje přes upozornění podle odst. 11 v zakázaném jednání dle odst. 10, zkušební komise jej ze zkoušky vykáže. O této skutečnosti pořídí předseda zkušební komise zápis. Obsahem zápisu je identifikace vykázaného uchazeče, čas vykázání, popis jednání, které vedlo k vykázání uchazeče, vyjádření uchazeče, pokud ho uchazeč chce připojit, a podpis předsedy komise, která o vykázání rozhodla. Vykázaný uchazeč je povinen opustit místo konání zkoušky.
 5. Uchazeč je po celou dobu trvání zkoušky povinen umožnit všem členům zkušební komise kontrolovat, zda nedochází k zakázanému jednání podle odst. 10 (například umožní prohlídku místa, které mu bylo přiděleno pro účast na zkoušce, a pomůcek, které používá).
 6. Pokud v průběhu zkoušky dojde k poruše elektronického zkušebního systému, oznámí to uchazeč bezprostředně přítomné zkušební komisi. Běh doby trvání zkoušky se nejpozději okamžikem tohoto oznámení zastaví všem uchazečům, kterých se porucha týká. Trvá-li porucha déle než 45 minut, může uchazeč zkoušku ukončit s právem na vrácení poplatku nebo na bezúplatné přihlášení ke zkoušce stejného druhu v jiném termínu.
 7. V průběhu trvání zkoušky může zájemce požádat zkušební komisi o poskytnutí přestávky a opustit místo konání zkoušky bez jakýchkoliv pomůcek. Opustit místo konání zkoušky během jejího trvání může vždy pouze jeden uchazeč. Po dobu přestávky se běh doby trvání zkoušky nepozastavuje. Předseda zkušební komise učiní záznam o této skutečnosti do protokolu dle čl. VI, který obsahuje jméno uchazeče, který opustil zkušební místnost, čas jeho odchodu a čas jeho příchodu.
 8. V případě, že uchazeč v testu narazí na otázku, která je podle jeho názoru neúplná, nedává smysl, či je nejednoznačná, může zkušební komisi požádat o její zaprotokolování. Zkušební komise tento podnět vyhodnotí v rámci zpracování Protokolu o průběhu zkoušky a Oznámení o výsledku zkoušky. Pokud komise vyhodnotí podnět jako oprávněný, náleží uchazeči za danou otázku maximální počet bodů.
 9. Po uplynutí časového limitu pro vykonání zkoušky elektronický zkouškový systém znemožní uchazeči odpovídat na další otázky a nejpozději tímto okamžikem je zkouška považována za ukončenou a předána k automatickému vyhodnocení.
 10. Pokud uchazeč ukončí vypracování testu před vypršením časového limitu pro vykonání zkoušky, může požádat pověřenou osobu o opuštění zkušební místnosti.
 11. Po ukončení zkoušky uchazeč opustí místo konání zkoušky podle pokynů pověřené osoby.
 12. Vyhodnocení výsledku zkoušky je automaticky zpracováno zkouškovým softwarem. Uchazeč se předběžný výsledek dozví okamžitě po ukončení zkouškového testu. O konečném výsledku zkoušky je informován zveřejněním Oznámení o výsledku zkoušky prostřednictvím zkouškového systému, kde jej má uloženo v sekci „výsledky“ a to bez zbytečného odkladu po složení zkoušky (viz Pravidla organizace a postupu odborné zkoušky) a zkouškový software společnosti myComm jej archivuje po dobu 10 let. Úspěšným uchazečům je následně vydáno Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky, a to bez zbytečného odkladu po složení zkoušky, nejpozději do 14 dní ode dne jejího konání. Vydané osvědčení má každý uchazeč k dispozici ke stažení ve svém uživatelském profilu zkouškového systému v sekci „výsledky“.
 13. V Oznámení o výsledku zkoušky je uvedeno datum a čas zkoušky, druh vykonané zkoušky a výsledek zkoušky vyjádřený procentním počtem dosaženého bodového hodnocení. Osvědčení o vykonání odborné zkoušky podepisuje osoba jednající za společnost myComm. V Osvědčení o vykonání odborné zkoušky se uvedou identifikační údaje osoby, která zkoušku vykonala, identifikační údaje myComm, údaje o rozsahu odborné zkoušky podle druhů činností, údaje o datu konání zkoušky a podpis oprávněné osoby.
 14. Uchazeč má právo na jedno nahlédnutí do jím vyplněného zkušebního testu. Nahlédnutí umožní koordinátor odborných zkoušek do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy uchazeč o nahlédnutí požádá, a to v pracovní den v obvyklé pracovní době.

Článek V.

Obsah zkoušky a minimální požadavky pro vykonání zkoušky

 1. Soubor zkouškových otázek se správnými odpověďmi uveřejňuje Česká národní banka na svých internetových stránkách. Tento soubor obsahuje nejméně 600 zkouškových otázek prověřujících odborné znalosti uchazeče a 40 případových studií, jimiž se ověřují odborné dovednosti uchazeče
 2. Odborné znalosti. Uchazeči, který má poskytovat nebo zprostředkovat spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení nebo spotřebitelský úvěr na bydlení, je položeno celkem 60 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí podle zvolené skupiny odbornosti. Uchazeči, který má poskytovat nebo zprostředkovat vázaný spotřebitelský úvěr, je položeno celkem 32 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí. Uchazeči, který má poskytovat nebo zprostředkovat jak spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení, tak spotřebitelský úvěr na bydlení, je položeno celkem 92 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí. Rozsah odborných znalostí tak, jak je vymezen vyhláškou č. 384/2016 o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru je přiložen k tomuto řádu jako příloha č. 1.
 3. Odborné dovednosti.Odborné dovednosti zkoušeného, který má poskytovat nebo zprostředkovat spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení nebo spotřebitelský úvěr na bydlení nebo vázaný spotřebitelský úvěr, se přezkušují 2 případovými studiemi podle zvolené skupiny odbornosti; v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání odborných dovedností podle § 3 vyhlášky č. 384/2016 o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru. Odborné dovednosti zkoušeného, který má poskytovat nebo zprostředkovat jak spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení, tak spotřebitelský úvěr na bydlení, se přezkušují 3 případovými studiemi; v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání odborných dovedností podle § 3 vyhlášky č. 384/2016 o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru.
 4. Zkouškový systém má k dispozici zkušební i testovací databázi, testovací databáze slouží k ověřování správné funkčnosti systému a k seznámení komise s funkčností. Ovládání systému je intuitivní, systém provádí uchazeče celým testem a poskytuje mu i nápovědu potřebnou k ovládání systému a administrativnímu zjednodušení zkoušky – po celou dobu mu zobrazuje potřebné informace jako například pořadí otázky, počet zbývajících úloh, uplynulý a zbývající čas. Po ověření identity uchazeče a přihlášení uchazeče do systému se vygeneruje test odpovídající skupině odbornosti (kategorii) odborné zkoušky, na kterou je uchazeč zkoušky přihlášen. Každý test je generován jako unikátní, tzn. individuálně pro každého uchazeče, v souladu s Pravidly organizace a postupu odborné zkoušky. Následně uchazeč kliknutím na tlačítko „Spustit“ spustí rozhraní pro vyplňování testu a je aktivováno měření času. Počet otázek, jejich skladba, způsob vyhodnocení a trvání testu je závislé na skupině odbornosti (kategorii) odborné zkoušky, kterou uchazeč zkoušky vykonává a je nastaveno v souladu s platnou legislativou a případným dalším metodickými pokyny České národní banky. Pořadí správných odpovědí u jednotlivých zkouškových otázek se pro každou zkušební variantu stanoví systémem též nahodile. Akreditovaná osoba provede veškerá potřebná opatření k utajení jednotlivých zkušebních variant, kdy do zahájení zkoušky jsou testy nepřístupné uchazečům i členům zkušební komise a všechny zkouškové otázky jsou uloženy v chráněné databázi s řízeným přístupem pouze pro pracovníky určené myComm.
 5. Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi. Tři čtvrtiny zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí a všechny zkouškové otázky určené k přezkoušení odborných dovedností mají jednu správnou variantu odpovědi. Jedna čtvrtina zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí má jednu nebo více správných odpovědí; každá nesprávně vybraná nebo chybějící varianta odpovědi činí celou zodpovězenou zkouškovou otázku nesprávnou.
 6. Správně zodpovězené otázky, které mají jednu správnou variantu odpovědi, se ohodnocují jedním bodem, a správně zodpovězené otázky, které mají jednu nebo více správných odpovědí, a otázky z okruhu odborných dovedností, se ohodnocují dvěma body.
 7. K úspěšnému složení odborné zkoušky je zapotřebí, aby zkoušený získal alespoň:
  1. tři čtvrtiny dosažitelných bodů ze všech zkouškových otázek; a zároveň
  1. tři pětiny dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných znalostí; a zároveň
  1. tři pětiny dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných dovedností, které se pro účely výpočtu považují za samostatnou oblast.
 8. Příkladný seznam literatury, zdrojů a odkazů ke zkoušce:
 9. Zákon č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru
 10. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – Obecná ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§§ 1810 až 1819) a finanční služby uzavírané na dálku (§§ 1841 až 1851)
 11. Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů
 12. Vyhláška č. 384/2016 o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru
 13. Švestka, Jiří, Dvořák, Jan. Občanské právo hmotné. 5.vydání. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, 2. díl, 978-80-7357-473-4.
 14. Radová, Jarmila, Dvořák Petr, Málek Jiří. Finanční matematika pro každého. Grada Publishing 2009. ISBN 978-80-247-3291-6.

Článek VI.

Protokol

 1. O průběhu zkoušky je zkušební komise povinna do 7 kalendářních dnů od jejího konání sepsat protokol, který obsahuje alespoň:
  1. jméno a příjmení členů zkušební komise, kteří byli zkoušce přítomni a dohlíželi na řádný průběh zkoušky
  1. datum a místo konání zkoušky
  1. dobu zahájení a ukončení zkoušky
  1. důležité skutečnosti, které nastaly v průběhu zkoušky, zejména záznam o vyloučení uchazeče podle Článku. IV odst. 13 tohoto řádu a podání podnětu proti správnosti zadání otázky dle Článku. IV odst. 17 tohoto řádu.
 2. Přílohou protokolu je prezenční listina účastníků.
 3. Protokol je neveřejný.

Článek VII.

Nedostavení se ke zkoušce

 1. Uchazeč, který se ze závažných důvodů nemůže dostavit k vykonání zkoušky, může svoji neúčast nejpozději v den konání zkoušky omluvit (telefonicky nebo elektronicky). Za vážný důvod se považuje zejména řádně doložená pracovní neschopnost nebo jiná řádně doložená závažná překážka, jejíž působení nebylo zaviněno uchazečem. Uchazeč, který se pouze omluvil, ale řádně nedoložil svůj důvod, není považován za řádně omluveného.
 2. Řádně omluvený uchazeč má nárok přihlásit se k odborné zkoušce v jiném termínu.

Článek VIII.

Ochrana osobních údajů uchazečů

 1. Ochrana osobních údajů uchazeče a údajů o průběhu a výsledcích odborné zkoušky je zajištěna v souladu s platnou legislativou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v  souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
 2. Přístup k osobním údajům uchazečů má pouze jednatel, ředitel, koordinátor a členové zkušební komise, a to v rozsahu nezbytném pro výkon svých činností souvisejících s pořádáním odborných zkoušek.
 3. Ochrana osobních údajů je popsána v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.
 4. Dokumenty související s odbornou zkouškou (přihlášky, protokoly, Oznámení o výsledku zkoušky, Osvědčení o vykonání odborné zkoušky atd.), resp. jejich kopie, jsou-li uchovávány v elektronické podobě, se uchovávají ne serveru zabezpečeném proti vnějším útokům a zásahům. Jsou-li předmětné dokumenty uchovávány v listinné podobě, jsou uchovávány v uzamčeném archivu, přičemž přístup k nim mají pouze ředitelem, resp. jednatelem pověřené osoby.
 5. Osobní údaje uchazeče související s odbornou zkouškou jsou uchovávány po dobu 10 let. Uchazeč má po předchozí žádosti a dohodě s ředitelem přístup k údajům, které o něm myComm uchovává.
 6. Podrobnosti o zajištění bezpečnosti dat jsou upraveny v Pravidlech organizace a postupu odborné zkoušky.

Článek IX.

Opravné prostředky

 1. Uchazeč může ve lhůtě 7 pracovních dnů od oznámení výsledku zkoušky podat žádost o přezkoumání výsledku zkoušky. V odůvodnění žádosti uchazeč uvede, v čem spatřuje nesprávnost vyhodnocení výsledku zkoušky. Zároveň uvede na podporu svých tvrzení důkazy.
 2. Uchazeč může ve lhůtě 7 pracovních dnů od konání zkoušky podat odůvodněný protest proti vyloučení ze zkoušky. V odůvodnění uchazeč uvede zejména, v čem spatřuje nesprávnost rozhodnutí o jeho vyloučení ze zkoušky, jaké skutečnosti podle jeho soudu nasvědčují tomu, že jeho vyloučení ze zkoušky bylo neoprávněné, navrhne na podporu svých tvrzení důkazy.
 3. Pro řešení opravných prostředků je svolána odvolací komise. Komise je svolána nejpozději 10 dní od podání podnětu uchazečem.
 4. Odvolací komise musí projednat podaný opravný prostředek ve lhůtě 30 dní od jeho doručení.
 5. Uchazeč je o výsledku řízení odvolací komise informován písemně.

Článek X.

Archivace

 1. Dokumenty související s odbornou zkouškou jsou uchovávány po dobu 10 let.

Článek XI.

Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Tento vnitřní předpis je účinný od 1. 9. 2022 nahrazuje všechny předchozí verze.

Příloha č. 1 Zkušebního řádu – Rozsah odborných znalostí

I. Tematické oblasti potřebných znalostí pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení:

a) odborné minimum o finančním trhu

 1. finanční trh, jeho definice, úloha a význam,
 2. základy teorie financí (časová hodnota peněz),
 3. finanční matematika (úročení),
 4. struktura finančního trhu (primární a sekundární trh, peněžní a kapitálový trh),
 5. účastníci finančního trhu (věřitelé, dlužníci, finanční zprostředkovatelé),
 6. regulace a dohled nad finančním trhem,

b) struktura, subjekty a fungování trhu spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení

 1. poskytovatel spotřebitelského úvěru, samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce, zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru, zahraniční zprostředkovatel,
 2. zásady úvěrového vztahu, základní parametry a povinnosti smluvních stran,
 3. registry dlužníků,
 4. typy spotřebitelských úvěrů jiných než na bydlení (účelové a neúčelové úvěry, hotovostní půjčky, kontokorent, kreditní karty, úvěrový účet),
 5. rizika spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení,

c) regulace trhu spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení

 1. právní předpisy z oblasti práva na ochranu spotřebitele,
 2. základy souvisejících předpisů z finančního trhu, občanského práva (zejména smlouva o úvěru) a obchodního práva,
 3. některé požadavky na výkon činnosti [zejména pravidla pro vyřizování stížností a reklamací spotřebitelů podle § 15 odst. 2 písm. g) a § 25 zákona],
 4. základy smluvního práva,

d) úvěrování a produkty spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení

 1. pravidla jednání,
  • pravidla uchovávání dokumentů a záznamů podle § 78 zákona,
  • pravidla zákazu pobídek podle § 79 zákona,
  • informace poskytované spotřebitelem a pravidla poskytování rady podle § 84 a 85 zákona,
  • informační povinnosti vůči spotřebiteli podle § 90 až 111 zákona a smlouva o zprostředkování spotřebitelského úvěru podle § 125 až 127 zákona,
  • smluvní podmínky podle § 112 až 121 zákona a podmínky zániku závazku podle § 128 až 132 zákona,
 2. platby spojené se spotřebitelským úvěrem (úroky, poplatky, provize, význam RPSN),
 3. pravidla pro jednání se spotřebiteli, kteří jsou v prodlení, podle § 15 odst. 2 písm. h) zákona (informování o úrocích z prodlení, poplatcích z prodlení, refinancování smlouvy o úvěru, úpravy smluvních podmínek) a postup věřitele při prodlení spotřebitele podle § 122 a 123 zákona,
 4. pravidla pro vymáhání pohledávek podle § 15 odst. 2 písm. i) zákona (exekuce soudem či soudním exekutorem),
 5. možnosti řešení sporů vyplývajících z poskytování spotřebitelského úvěru (např. finanční arbitr),

e) doplňkové služby související se spotřebitelským úvěrem jiným než na bydlení,

 1. základy pojištění, zajištění spotřebitelského úvěru prostřednictvím pojištění (životní pojištění, pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr), asistenční služby,
 2. pojištění motorových vozidel (havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu),
 3. vkladové účty, platební účty,
 4. vliv doplňkových služeb souvisejících se spotřebitelským úvěrem na výši RPSN,
 5. platební karty (zejména kreditní karty),

f) zásady procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele

 1. posouzení úvěruschopnosti spotřebitele a s tím související pravidla podle § 86 až 89 zákona.

II. Tematické oblasti potřebných znalostí pro poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru:

a) odborné minimum o finančním trhu

 1. finanční trh, jeho definice, úloha a význam,
 2. základy teorie financí (časová hodnota peněz),
 3. finanční matematika (úročení),
 4. struktura finančního trhu (primární a sekundární trh, peněžní a kapitálový trh),
 5. účastníci finančního trhu (věřitelé, dlužníci, finanční zprostředkovatelé),
 6. regulace a dohled nad finančním trhem,

b) struktura, subjekty a fungování trhu vázaného spotřebitelského úvěru

 1. poskytovatel spotřebitelského úvěru, samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce, zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru, zahraniční zprostředkovatel,
 2. zásady úvěrového vztahu, základní parametry a povinnosti smluvních stran,
 3. registry dlužníků,
 4. vymezení vázaného spotřebitelského úvěru, jeho účelovost, vázaný spotřebitelský úvěr na zboží a na služby,
 5. specifika různých druhů vázaného spotřebitelského úvěru (např. leasing, splátkový prodej),

c) regulace trhu vázaného spotřebitelského úvěru

 1. právní předpisy z oblasti práva na ochranu spotřebitele,
 2. základy souvisejících předpisů z finančního trhu, občanského práva (zejména smlouva o úvěru) a obchodního práva,
 3. některé požadavky na výkon činnosti [zejména pravidla pro vyřizování stížností a reklamací spotřebitelů podle § 15 odst. 2 písm. g) a § 25 zákona],
 4. základy smluvního práva,

d) úvěrování a produkty vázaného spotřebitelského úvěru

 1. pravidla jednání,
  • pravidla uchovávání dokumentů a záznamů podle § 78 zákona,
  • pravidla zákazu pobídek podle § 79 zákona,
  • informace poskytované spotřebitelem a pravidla poskytování rady podle § 84 a 85 zákona,
  • informační povinnosti vůči spotřebiteli podle § 90 až 111 zákona a smlouva o zprostředkování spotřebitelského úvěru podle § 125 až 127 zákona,
  • smluvní podmínky podle § 112 až 121 zákona a podmínky zániku závazku podle § 128 až 132 zákona,
 2. platby spojené se spotřebitelským úvěrem (úroky, poplatky, provize, význam RPSN),
 3. pravidla pro jednání se spotřebiteli, kteří jsou v prodlení podle § 15 odst. 2 písm. h) zákona (informování o úrocích z prodlení, poplatcích z prodlení, refinancování smlouvy o úvěru, úpravy smluvních podmínek) a postup věřitele při prodlení spotřebitele podle § 122 a 123 zákona,
 4. pravidla pro vymáhání pohledávek podle § 15 odst. 2 písm. i) zákona (exekuce soudem či soudním exekutorem),
 5. možnosti řešení sporů vyplývajících z poskytování spotřebitelského úvěru (např. finanční arbitr),

e) doplňkové služby související s vázaným spotřebitelským úvěrem

 1. základy pojištění, zajištění spotřebitelského úvěru prostřednictvím pojištění (životní pojištění, pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr), asistenční služby,
 2. pojištění motorových vozidel (havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu),
 3. vkladové účty, platební účty,
 4. vliv doplňkových služeb souvisejících se spotřebitelským úvěrem na výši RPSN,

f) zásady procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele

 1. posouzení úvěruschopnosti spotřebitele a s tím související pravidla podle § 86 až 89 zákona.

III. Tematické oblasti potřebných znalostí pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení:

a) odborné minimum o finančním trhu

 1. finanční trh, jeho definice, úloha a význam,
 2. základy teorie financí (časová hodnota peněz),
 3. finanční matematika (úročení),
 4. struktura finančního trhu (primární a sekundární trh, peněžní a kapitálový trh),
 5. účastníci finančního trhu (věřitelé, dlužníci, finanční zprostředkovatelé),
 6. regulace a dohled nad finančním trhem,

b) struktura, subjekty a fungování trhu spotřebitelského úvěru na bydlení

 1. poskytovatel spotřebitelského úvěru, samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce, zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru, zahraniční zprostředkovatel,
 2. zásady úvěrového vztahu, základní parametry a povinnosti smluvních stran,
 3. registry dlužníků,
 4. spotřebitelský úvěr na bydlení (vymezení, účelovost),
 5. rizika spotřebitelského úvěru na bydlení,

c) regulace trhu spotřebitelského úvěru na bydlení

 1. právní předpisy z oblasti práva na ochranu spotřebitele,
 2. základy souvisejících předpisů z finančního trhu, občanského práva (zejména smlouva o úvěru) a obchodního práva,
 3. některé požadavky na výkon činnosti [zejména pravidla pro vyřizování stížností a reklamací spotřebitelů podle § 15 odst. 2 písm. g) a § 25 zákona],
 4. základy smluvního práva,
 5. kupní smlouva nemovité věci,
 6. zástavní právo,

d) úvěrování a produkty spotřebitelského úvěru na bydlení

 1. pravidla jednání,
  • pravidla uchovávání dokumentů a záznamů podle § 78 zákona,
  • pravidla zákazu pobídek podle § 79 zákona,
  • informace poskytované spotřebitelem a pravidla poskytování rady podle § 84 a 85 zákona,
  • informační povinnosti vůči spotřebiteli podle § 90 až 111 zákona a smlouva o zprostředkování spotřebitelského úvěru podle § 125 až 127 zákona,
  • smluvní podmínky podle § 112 až 121 zákona a podmínky zániku závazku podle § 128 až 132 zákona,
 2. platby spojené se spotřebitelským úvěrem (úroky, poplatky, provize, význam RPSN),
 3. pravidla pro jednání se spotřebiteli, kteří jsou v prodlení podle § 15 odst. 2 písm. h) zákona (informování o úrocích z prodlení, poplatcích z prodlení, refinancování smlouvy o úvěru, úpravy smluvních podmínek) a postup věřitele při prodlení spotřebitele podle § 122 a 123 zákona,
 4. pravidla pro vymáhání pohledávek podle § 15 odst. 2 písm. i) zákona (exekuce soudem či soudním exekutorem),
 5. možnosti řešení sporů vyplývajících z poskytování spotřebitelského úvěru (např. finanční arbitr),
 6. základy daňové problematiky související s poskytováním spotřebitelského úvěru na bydlení,

e) doplňkové služby související se spotřebitelským úvěrem na bydlení

 1. základy pojištění, zajištění spotřebitelského úvěru prostřednictvím pojištění (životní pojištění, pojištění nemovitosti, pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr), asistenční služby,
 2. vkladové účty, platební účty,
 3. vliv doplňkových služeb souvisejících se spotřebitelským úvěrem na výši RPSN,
 4. platební karty (zejména kreditní karty),

f) zásady procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele

 1. posouzení úvěruschopnosti spotřebitele a s tím související pravidla podle § 86 až 89 zákona.

g) zásady postupu a způsobu oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot poskytnutých jako zajištění spotřebitelského úvěru na bydlení

 1. základy pravidel a postupů pro přijetí a ocenění předmětu zajištění spotřebitelského úvěru plynoucích z tohoto zákona a jiných právních předpisů podle § 15 odst. 2 písm. d) zákona,
 2. základy oceňování nemovitých věcí podle zákona o oceňování majetku,

h) trh nemovitých věcí

 1. hypotéka a jiné zajištění, dozajištění,
 2. změny referenčních úrokových sazeb u hypotečních úvěrů s pohyblivou úrokovou sazbou; záporné amortizace; balonové splátky nebo odložení plateb jistiny nebo úroku
 3. stavební spoření (smlouva o stavebním spoření, státní podpora),
 4. základy právní úpravy nemovitých věcí uvedené v občanském zákoníku,
 5. úvěry v cizí měně (zejména jejich rizika),

i) uspořádání a fungování katastru nemovitostí

 1. základní znalosti katastrálního zákona,
 2. druhy zápisů práv do katastru, katastrální řízení.

Příloha č. 2 Vzorová dokumentace

 1. Vzor prezenční listiny
 1. Vzory Osvědčení o vykonání odborné zkoušky