Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy a jejich zabezpečení věnujeme náležitou pozornost. Zpracování osobních údajů v myComm popisujeme v tomto dokumentu určeném zejména zákazníkům.

Účely zpracování

Společnost může zpracovávat různé Vaše osobní údaje za různými účely. Záleží na Vašem vztahu se Společností, jak je vysvětleno dále. Společnost je specialistou na komunikaci o finančních produktech - podniká jako call centrum, jako zprostředkovatel finančních produktů a také smí pořádat odborné zkoušky právě pro zprostředkování těchto produktů. Společnost v některých těchto vztazích vystupuje jako správce a v jiných jako zpracovatel osobních údajů.

Call centrum

Společnost poskytuje služby odborně připraveného call centra finančním institucím (například bankám či pojišťovnám). V takovém případě myComm obvykle vystupuje jako zpracovatel Vašich osobních údajů, které získá od spolupracujících finančních institucí (správců údajů). S údaji poté nakládá jen podle instrukcí těchto institucí, například Vám jejich jménem zavolá ohledně jejich nových produktů. Společnost tak zpracovává Vaše údaje jako zpracovatel, za účelem určeným danou finanční institucí, a to na základě plnění smlouvy mezi Vámi a danou finanční institucí, na základě oprávněného zájmu finanční instituce, případně na základě Vašeho souhlasu (daného finanční instituci).

Zprostředkování

Společnost vystupuje jako samostatný zprostředkovatel pojištění a spotřebitelských úvěrů. V tomto případě zpracovává buďto údaje, které jste jí sami poskytli za účelem zprostředkování finančních produktů, nebo údaje, které získá od spolupracujících osob a s jejichž předáním společnosti za účelem zprostředkování finančních produktů jste vyslovili svůj souhlas. Údaje tak společnost zpracovává, abyste mohli uzavřít požadovanou smlouvu (o finančním produktu, třeba pojištění). Po uzavření smlouvy Vaše údaje archivuje na základě zákona.

Odborné zkoušky

myComm je takzvanou „akreditovanou osobu“, která má od České národní banky oprávnění pořádat zkoušky odborné způsobilosti v oblasti pojištění a spotřebitelských úvěrů. Společnost při pořádání odborných zkoušek zpracovává údaje, které jí sami poskytnete, abyste mohli absolvovat odbornou zkoušku. Zpracování probíhá na základě smlouvy mezi Vámi a společností (o účasti na zkoušce).

Kontaktní formulář

Při použití „Kontaktního formuláře“ na webových stránkách myComm budou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem vyřízení Vašeho požadavku. V závislosti na Vašem požadavku tak mohou být Vaše údaje zpracovány na základě plnění smlouvy, plnění právní povinnosti či Vašeho souhlasu (který v takovém případě poskytuje stiskem tlačítka „Odeslat“).

Marketing a analytika

Společnost smí svým vlastním zákazníkům zasílat nabídky svých služeb, Vaše údaje by tak zpracovávala na základě svého oprávněného zájmu za účelem propagace. Například může zaslat absolventům odborných zkoušek nabídky kurzů dalšího vzdělávání. Údaje pro analýzu chování návštěvníků na webu či zobrazování svých reklam může společnost získávat pomocí cookies, avšak jen na základě Vašeho souhlasu.

Kategorie zpracovávaných údajů

Společnost zpracovává zejména následující kategorie osobních údajů.

Identifikační údaje

Do této kategorie patří Vaše jméno, příjmení, datum narození, adresa, v některých případech také rodné číslo (v souladu se zákonem o distribuci pojištění a zajištění). Tyto údaje může společnost zpracovávat pro všechny výše uvedené účely.

Při zprostředkování úvěru či životního pojištění půjde také o údaje z Vašeho dokladu totožnosti, pohlaví, státní příslušnost, místo a stát narození, Vaši „politickou exponovanost“ – významnou politickou funkci (v souladu se zákonem proti praní špinavých peněz). Tento typ údajů společnost zpracovává jen pro účely call centra (podle pokynů dané finanční instituce), nebo zprostředkování finančních produktů.

Kontaktní údaje

Tyto údaje jsou tvořeny především Vaším telefonním číslem a e-mailem, případně kontaktní adresou, pokud je jiná, než trvalá. Tyto údaje může společnost zpracovávat pro všechny výše uvedené účely.

Údaje z naší vzájemné komunikace

Značnou část naší komunikace jsme ze zákona povinni nahrávat či archivovat. Společnost tedy zpracovává případné osobní údaje obsažené v této komunikaci. Tyto údaje společnost může zpracovávat pro účely call centra, zprostředkování, nebo odborné zkoušky.

Údaje nezbytné pro finanční produkty

Při výběru finančních produktů je společnost povinna zjišťovat řadu dalších údajů (například Vaše majetkové poměry, registrační značku pojišťovaného auta, nebo adresu pojišťované nemovitosti). Tyto údaje společnost zpracovává pro účely call centra nebo zprostředkování.

Cookies

Společnost na svých stránkách získává údaje pomocí cookies, pomocí nich měří návštěvnost webu a případně také zobrazuje návštěvníkům svou reklamu i na jiných webech. Tyto údaje jsou používány pro účely marketingu a analytiky.

Předávání osobních údajů

Zákonné předání

V některých případech myComm smí předat Vaše osobní údaje třetím stranám bez Vašeho souhlasu. Jde zejména o situace, kdy společnost plní své zákonné povinnosti v rámci poskytování součinnosti České národní bance, soudům, orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci podle příslušných právních předpisů.

Zpracovatelské předání

Vaše osobní údaje také mohou být předány osobám, s nimiž společnost uzavřela příslušné smlouvy. Jedná se například o předání údajů pojišťovně, jejíž pojištění Vám pomáháme sjednat. Osobní údaje mohou být zpracovávány také našimi zpracovateli. Ty představuje IT společnost Sipcon s.r.o., IČO: 28124502. Zpracovatelé jsou vázáni mlčenlivostí a povinností chovat se v souladu se právní úpravou zpracování osobních údajů.

Ostatní předání

V ostatních případech jsou osobní údaje zpracovávány třetími stranami pouze na základě Vašeho souhlasu. Seznam těchto třetích stran je uveden na www.mycomm.cz.

Doba zpracování

Call centrum

S údaji zpracovávánými za účelem call centra společnost nakládá po dobu, která je určena správcem těchto údajů (finanční institucí, pro kterou je myComm zpracovatelem těchto údajů).

Zprostředkování a odborné zkoušky

Údaje zpracovávané za účelem zprostředkování a odborných zkoušek jsou archivovány 10 let v souladu s příslušnými zákony (o distribuci pojištění a zajištění, o spotřebitelském úvěru, nebo zákona proti praní špinavých peněz). Pokud zákazník osloví společnost s žádostí o zprostředkování pojištění, ale nedojde ke sjednání pojištění, jsou údaje archivovány 2 roky.

Kontaktní formulář

Údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře jsou zpracovávány podle povahy žádosti ve formuláři. Pokud nesouvisí se zprostředkováním, odbornými zkouškami, call centrem, či nepodléhají jiné zákonné povinnosti archivace, jsou zpracovávány do vyřízení požadavku.

Marketing

Pokud Vaše údaje používáme pro marketing, činíme tak pouze během doby, kdy jste naším zákazníkem, případně po dobu platnosti Vašeho příslušného souhlasu. Souhlas s použitím analytických a marketingových cookies je udělen na dobu 13 měsíců.

Vaše práva

Svá práva související s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím žádosti zaslané na sídlo společnosti myComm s.r.o., prostřednictvím datové schránky nebo na e-mail. Můžete také zatelefonovat na infolinku společnosti.

Právo odvolat souhlas

Kdykoli můžete odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a to způsoby uvedenými výše. Odvoláním souhlasu není dotčeno právo na zpracování Vašich osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo požadovat informace

Můžete požádat o informaci, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů a které to jsou.

Právo na výmaz

Můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů. Můžeme však odmítnout ze zákonných důvodů, a to v případech, kdy údaje potřebujeme k plnění smlouvy, zavazuje nás právní povinnost či máme oprávněný zájem (například na obhajobě našich právních nároků).          

Právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů

Můžete požádat o opravu, popř. doplnění Vašich osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Můžete požádat Správce o ukončení zpracovávání osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Můžete požádat o Vaše osobní údaje ve formátu potřebném pro další automatizované zpracování.

Právo vznést námitku

Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu společnosti.

Podat stížnost u dozorového orgánu

Svou stížnost můžete podat společnosti, ale také přímo Úřadu na ochranu osobních údajů: www.uoou.cz, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky qkbaa2n.

Další podrobnosti

Při zpracování osobních údajů nedochází k profilování na základě automatizovaného zpracování.

Vaše osobní údaje nejsou zasílány mimo EU.

V případě dotazů, týkajících se zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mailu gdpr@mycomm.cz.

Kontaktní údaje

myComm s.r.o.

IČO: 07635532

Sídlo: Letenská 121/85, 118 00 Praha

Číslo datové schránky: dp2pd9r

E-mail: gdpr@mycomm.cz

Třetí strany navazující na činnost marketingového oslovování

  • Raiffeisenbank, a.s.
  • NN Finance, s.r.o.
  • Colonnade Insurance S.A., organizační složka
  • UNIQA Pojišťovna, a.s.
  • Kooperativa pojišťovna, Vienna Insurance Group
  • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
  • Hasičská Vzájemná Pojišťovna, a.s.
  • SV pojišťovny, a.s.
  • SV Pro-finance, spol. s r. o.