Informace o pojišťovacím zprostředkovateli

Obchodní firma: myComm s.r.o. (dále jen „pojišťovací zprostředkovatel“)

 • právní forma: společnost s ručením omezeným
 • IČO: 07635532
 • sídlo: Letenská 121/8, Malá Strana, 118 00 Praha 1
 • registrace: Městský soud v Praze, spisová značka C304154
 • číslo a charakter registrace u ČNB: samostatný zprostředkovatel pojištění

(možnost ověření v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu ČNB)

Kontaktní údaje:

 • adresa pro doručování: myComm s.r.o., Letenská 121/8 Malá Strana, 118 00 Praha 1
 • internetové stránky: www.mycomm.cz
 • infolinka: 474 531 222, info@mycomm.cz
 • ID datové schránky: dp2pd9r

Způsob zprostředkování a seznam pojišťoven

Pojišťovací zprostředkovatel zprostředkovává pojištění jménem spolupracujících pojišťoven. Vystupuje tedy při zprostředkování pojištění jako agent. Seznam pojišťoven, pro které je pojišťovací zprostředkovatel oprávněn zprostředkovávat pojištění:

Hasičská vzájemná pojišťovna a.s.

 • IČO 46973451, se sídlem Římská 2135/45, 120 00 Praha 2
 • Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2742
 • Právní forma: akciová společnost
 • Adresa pro doručování: Hasičská vzájemná pojišťovna a.s., Římská 2135/45, 120 00 Praha 2
 • Internetové stránky: www.hvp.cz, e-mail: info@hvp.cz, infolinka: +420 222 119 119

Informace dle právních předpisů o distribuci pojištění a zajištění jsou dostupné na: https://www.hvp.cz

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

 • IČO: 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897
 • Právní forma: akciová společnost
 • Adresa pro doručování: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8
 • Internetové stránky: www.koop.cz, e-mail: info@koop.cz, infolinka: +420 957 105 105

Informace dle právních předpisů o distribuci pojištění a zajištění jsou dostupné www.koop.cz.

UNIQA pojišťovna, a.s.

 • IČO: 49240480, se sídlem Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, zapsaní v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2012
 • Právní forma: akciová společnost
 • Adresa pro doručování: UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 810/136, 160 00 Praha 6
 • Internetové stránky: www.uniqa.cz, e-mail: info@uniqa.cz, infolinka: +420 488 125 125

Informace dle právních předpisů o distribuci pojištění a zajištění jsou dostupné www.uniqa.cz

Colonnade Insurance S.A., organizační složka

 • IČO 04485297, se sídlem Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4
 • Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 77229
 • Právní forma: organizační složka
 • Adresa pro doručování: Colonnade Insurance S.A., organizační složka, Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4
 • Internetové stránky: www.colonnade.cz, e-mail: info@colannade.cz, infolinka: +420 800 700 025

Informace dle právních předpisů o distribuci pojištění a zajištění jsou dostupné na www.colonnade.cz

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

 • IČO: 63998530, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8
 • Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 3433
 • Adresa pro doručování: P. O. BOX 28, Modřice, 664 42
 • Internetové stránky: www.cpp.cz, e-mail: info@cpp.cz, infolinka: +420 957 444 555

Informace dle právních předpisů o distribuci pojištění a zajištění jsou dostupné na www.cpp.cz

Vztah s pojišťovnami

Pojišťovací zprostředkovatel nemá žádný přímý ani nepřímý vlastnický podíl převyšující 10% na hlasovacích právech nebo základním kapitálu pojišťoven, jejichž produkty zprostředkovává. Tento vztah platí i obráceně, žádná z pojišťoven (nebo jejich ovládajícíh osob), jejichž produkty myComm s.r.o. zprostředkovává, nemá přímý ani nepřímý vlastnický podíl v myComm s.r.o.

Řízení střetu zájmů

Pojišťovací zprostředkovatel v souladu se zákonem č. 170/2018 Sb. (dále jen ZDP), má vnitřní předpis Postupy pro zjišťování a řízení zájmů (dále jen Směrnice). Směrnice stanovuje postupy pro předcházení, zjišťování a řízení střetu zájmů tak, aby nedošlo k poškození zájmu zákazníka. Pokud nelze střetu zájmů zabránit, pojišťovací zprostředkovatel vždy zájmy zákazníka upřednostní před vlastními zájmy.

Odměna zprostředkovatele

Odměna zprostředkovateli za zprostředkování pojištění je ve všech případech vyplácena pojišťovnou, jejíž pojištění bylo sjednáno. Odměna tedy není hrazena zákazníkem. Zpravidla je tato odměna závislá na výši pojistného a z této výše je zprostředkovatel odměňován sazbou pro každý druh produktu odlišnou.

Reklamace a stížnosti

Zákazníci se mohou se stížností obrátit přímo na zprostředkovatele. Podrobné informace o podání stížností a reklamací se nachází na stránkách zprostředkovatele:

V případě, že Zákazník nesouhlasí s vyřízením reklamace nebo stížnosti, má možnost obrátit se na následující instituce, a to podle povahy stížnosti:

Česká národní banka

 • Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
 • www.cnb.cz, podatelna@cnb.cz, ID datové schránky: 8tgaiej

Kancelář finančního arbitra

 • Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1
 • www.finarbitr.cz, arbitr@finarbitr.cz, ID datové schránky: qr9ab9x

Česká obchodní inspekce

 • Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2
 • www.coi.cz, podatelna@coi.cz, ID datové schránky: x7cab34

Na Českou obchodní inspekci je možné obrátit se také pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů souvisejících s neživotním pojištěním.

Úřad na ochranu osobních údajů

 • Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
 • www.uoou.cz, posta.uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n

Platforma pro řešení sporů online Evropské komise

Je-li zájemcem o pojištění, pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou nebo obmyšleným spotřebitel, má právo na tzv. alternativní řešení sporu týkajícího se smluvního závazku vyplývajícího z pojistné smlouvy uzavřené on-line prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line provozované Evropskou komisí a dostupné na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.