Etický kodex

Etický kodex společnosti myComm s.r.o. podnikající na finančním trhu

Společnost

Společností myComm nebo jen Společností se rozumí myComm s.r.o., IČ 07635532, se sídlem Letenská 121/8, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod značkou C 304154, jejímž hlavním předmětem podnikání je zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví dle zák. č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění a zprostředkování spotřebitelského úvěru dle zák. č. 257/2016 Sb.

Úvod – cíle, rozsah, porušení

Etický kodex (dále jen „Kodex“) společnosti myComm s.r.o. tvoří souhrn pravidel, principů, zásad a standardů upravujících chování a poskytování služeb společnosti myComm s.r.o.

Kodex vytváří pravidla formulující a rozvíjející etické chování a udržující vysoký standard poskytování služeb na finančním trhu, a zároveň usiluje o zajištění jednání v nejlepším zájmu zákazníků, jakož i o udržitelný rozvoj trhu.

Cíle

Cílem Kodexu je stanovit pravidla nad rámec zákonných norem, specifikovat etické principy a kultivovat prostředí finančních služeb pro společnost myComm s.r.o. a jejich zákazníky.

Rozsah

Kodex je závazný pro společnost myComm s.r.o. a vztahuje se na všechny typy poskytovaných služeb, a to v rozsahu přiměřeném charakteru těchto služeb.

Ke zpřesnění principů a doporučení uvedených v Kodexu může myComm s.r.o. vydávat ke konkrétním oblastem či otázkám závazné pokyny nebo doporučení na úrovni jednotlivých subjektů, které je mohou následně do svých procesů implementovat. Tyto budou vycházet z obecných tržních standardů.

Porušení

Pro společnost myComm s.r.o. je Kodex závazný a jeho porušení může být vyhodnoceno jako významné porušení se sankčními následky vyplývajících z interních předpisů a směrnic  

Zákazníci společnosti myComm s.r.o. se mohu v rámci Etického kodexu obracet se na adresu compliance@mycomm.cz s podněty, stížnostmi, podáními či dotazy ve věcech možného porušení Kodexu.

Účinnost

Tento Etický kodex společnosti myComm s.r.o. byl schválen od 2. 1. 2019.

Jednání v nejlepším zájmu klienta

Společnost myComm s.r.o.  upřednostňuje zájmy svého zákazníka a má nastavený systém pro předcházení střetu zájmů a ochranu zákaznických informací.

 • Uplatňuje podle svého nejlepšího přesvědčení zásadu jednání v nejlepším zájmu zákazníka. Bez ohledu na prospěch třetích stran zohlední nejprve zájmy zákazníka.
 • Je loajální vůči svým zákazníkům, jedná s odbornou péčí a užívá obezřetného úsudku. Jedná ve prospěch svých zákazníků a klade bezúhonnost profese práce na finančním trhu a zájmy svých zákazníků mezi své nejvyšší priority.
 • Ve vztahu k zákazníkům jedná profesionálně, poctivě, nediskriminačně a objektivně.
 • Přistupuje k zákazníkům nestranně a podle stejných pravidel a neumožňuje neodůvodněné zvýhodnění jedněch zákazníků před druhými.
 • Průběžně identifikuje oblasti, kde by mohlo dojít ke střetu zájmů jeho zákazníků mezi sebou nebo zájmů zákazníka se zájmy jiných zainteresovaných osob.
 • Zavedl systém a stanovil pravidla a postupy k průběžnému monitorování možného střetu svých zájmů a zájmů zákazníků. Jeho účelem je zejména identifikovat možné oblasti střetu svých zájmů se zájmy zákazníků včas, aby mohl střetu zájmů předcházet.
 • Snaží se vyloučit situace, kdy bude jeho zájem jako poskytovatele služeb ve střetu se zájmy zákazníků. Pokud dojde ke vzniku střetu zájmů, informuje o této situaci bez prodlení dotčené zákazníky. V případě nebezpečí z prodlení jedná prvotně v zájmu zákazníka.
 • Dbá na to, aby i jeho pracovníci, zaměstnanci, členové vedení společnosti a jiných orgánů nevykonávali činnosti, které by mohly vést ke střetu zájmů se zájmy zákazníků.
 • Dodržuje bezpodmínečně zákaz zneužití interních a neveřejných informací (insider tradingu) a jedná tak, aby nedocházelo k manipulaci s trhem ani k obchodům využívajícím vnitřní informace.
 • Nespojuje vlastní a zákaznické objednávky s cílem dosažení vlastního zisku z vyvolaného pohybu ceny (front running).
 • Dodržuje diskrétnost a ochranu zákaznických informací. K tomu využívá i odpovídající techniku a udržuje aktivní a účinný systém na ochranu zákaznických dat.

Dobré mravy

Společnost myComm s.r.o. při poskytování služeb a vytváření finančních nástrojů postupuje čestně, v dobré víře, s odbornou péčí.

 • Při své činnosti postupuje v souladu s právními a regulatorními požadavky, dodržuje ustanovení tohoto Kodexu a řídí se standardy finančního trhu. Vědomě se neúčastní porušování těchto požadavků, či takovému porušování nenapomáhá.
 • Pokud je to možné, usiluje o aplikaci vyšších standardů z pohledu odborné péče.
 • Při své činnosti na finančním trhu se neúčastní na žádném chování, které představuje nečestný postup, podvod nebo lest.
 • V případě pochybností ve věci, která by mohla negativně ovlivnit vnímání finančního trhu ze strany veřejnosti, se myComm s.r.o. přikloní k takovému řešení, které toto negativní vnímání není způsobilé vyvolat.
 • Vystupuje vůči dalším účastníkům trhu čestně, slušně, poctivě, spravedlivě, otevřeně a zdrženlivě a snaží se minimalizovat případné negativní dopady medializace konfliktů na reputaci finančního trhu.
 • Případné konflikty se snaží řešit tak, aby neutrpěla pověst finančního trhu.
 • Vynakládá přiměřenou péči a činí rozumný úsudek k dosažení a udržení nezávislosti a objektivity při své odborné činnosti.

Otevřenost

Společnost myComm s.r.o. poskytuje zákazníkům úplné a nezkreslené informace o finančních produktech a službách.

 • Poskytuje zákazníkům srozumitelné, nezkreslené, pravdivé a jasné informace ohledně podmínek poskytování svých služeb.
 • Informuje zákazníka s dostatečným časovým předstihem o připravovaných změnách podmínek poskytování svých služeb.
 • Poskytuje zákazníkům v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy srozumitelné vysvětlení podstaty nabízených produktů, podmínek.
 • V zájmu zákazníka nenabízí produkty a služby, které nejsou pro zákazníka přiměřené nebo vhodné podle povahy poskytované služby.  
 • Nabízí aktivně pouze takové produkty, které sám zná a u kterých může dostatečně odhadnout jejich rizika. K tomu aktivně využívá dostupné informace a analýzy produktů a jejich podkladových aktiv.
 • Poskytuje zákazníkům nezkreslené a věrné informace.

Profesionalita

Společnost myComm s.r.o. jedná s odbornou péčí, tzn. se znalostí a pečlivostí, jež je spojena s daným poskytováním a přijímáním služeb.

 • Při poskytování služeb a prodeji produktů pro zákazníky postupuje s odbornou péčí, jedná kompetentně a pečlivě.
 • Má jasně definovány postupy a vnitřní procesy.
 • Nastavené postupy a procesy podrobuje nezávislé vnitřní kontrole a dbá na jejich dodržování.
 • Má zavedené principy správy a řízení společnosti a řádně je dodržuje.
 • Pro výkon své činnosti si opatřuje dostatečné a relevantní podklady.
 • Vykonává svou činnost prostřednictvím osob s dostatečnými znalostmi a zkušenostmi a zajišťuje jejich prohlubování. Má k dispozici dostatečné lidské zdroje k výkonu své činnost.

Soulad činností s právními předpisy

Společnost myComm s.r.o. postupuje při výkonu své činnosti tak, aby tato činnost byla v souladu s právními předpisy a udržuje svoji informovanost o změnách právních předpisů a regulatorního prostředí a na tyto změny se připravuje.

 • Vykládá zákonná ustanovení vždy tak, aby jednal čestně, kvalifikovaně a v nejlepším zájmu zákazníků.
 • Plní své zákonné a regulatorní povinnosti čestně, v dobré víře a s odbornou péčí.
 • Zohledňuje závazné pokyny a doporučení myComm s.r.o.
 • K zajištění souladu s právními předpisy má zavedený efektivní řídící a kontrolní systém, který musí obsahovat minimálně následující součásti:
  • včasnou identifikaci nových povinností obsažených v právních předpisech
  • včasnou implementaci nových povinností do vnitřních předpisů a procesů,
  • kontrolu implementace a dodržování povinností,
  • při následné identifikaci nedostatků v souladu s právními předpisy zajistí přípravu a implementaci nápravných opatření k zajištění omezení dopadů na zákazníky společnosti myComm s.r.o. a omezení reputačního rizika pro finanční trh a na něm poskytované služby.

Udržitelný rozvoj

Společnost myComm s.r.o.se aktivně podílí na udržitelném rozvoji finančního trhu.

 • Svou aktivitou přispívá ke změnám prostředí, které se následně prostřednictvím dalších organizací mohou promítat do úpravy právního a ekonomického prostředí, jež směřují k vzájemnému souladu atraktivity, důvěryhodnosti a stability trhu společně s růstem příležitostí při současném maximálně dosažitelném omezení ztrát a rizik.
 • Ve vztahu k veřejnosti má aktivity směrem k poskytování vzdělávání a osvěty, rozšiřuje povědomí veřejnosti o činnosti subjektů na finančního trhu a jejich přínosu pro ekonomiku.
 • Propaguje poslání finančního trhu, jakož i zde nabízené produkty a služby.
 • Při výkonu svých odborných činností postupuje tak, aby přispíval k dobrému jménu finančního trhu.
 • Ve vztahu k legislativě vyvíjí snahu pro aktivní zapojení do procesů, které mohou pozitivně ovlivnit finanční prostředí a t formou své odborné osvětové činnosti.
 • Vyvíjí úsilí směřující ke kultivaci trhu a využívá svých odborných znalostí a zkušeností pro další rozvoj finančního trhu.

Zákaz praní špinavých peněz, financování terorismu

Společnost se zavazuje podporovat mezinárodní boj proti praní špinavých peněz, financování terorismu

Společnost se zavazuje podporovat mezinárodní boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu, vymezovat se vůči jednání, které by mohlo vnímáno jako podpora těchto trestných činů. Příslušní zaměstnanci a spolupracovníci jsou povinni získávat a uchovávat vhodné informace o zákaznících a jejich zdrojích, z nichž financují své transakce, v souladu s koncepcemi Společnosti či platnou právní úpravou. Kdykoliv má zaměstnanec podezření, že se protistrana pokouší využít produkty nebo služby Společnosti pro nezákonné účely, jako je praní špinavých peněz nebo financování terorismu, je povinen informovat o situaci neprodleně určeného odpovědného vedoucího zaměstnance. Příslušní zaměstnanci jsou povinni mít kompletní a aktualizované znalosti o příslušných restriktivních opatřeních daných místními právními předpisy a mezinárodními organizacemi proti určitým zemím, osobám, majetku či službám

Závěrečná ustanovení

Přijetí a aktualizace

Kodex byl schválen vedením Společnosti. Vedoucí zaměstnanci nesou odpovědnost za dohled nad zavedením a dodržováním Kodexu v souladu s příslušnou právní úpravou. Všechny interní koncepce musí být v souladu s ustanoveními Kodexu. Pokud dojde k rozporu mezi Kodexem a příslušnou právní úpravou, musí být tento rozpor neprodleně oznámen orgánu skupiny pro dohled nad dodržováním platných zákonů a předpisů (Compliance), aby bylo zajištěno úspěšné vyřešení problému.

Oddělení Compliance vykonává dohled nad dodržováním platných zákonů a předpisů a nese odpovědnost za předkládání revizí Kodexu vedení Společnosti za účelem uchovávání jeho obsahu v aktuálním stavu. Pro zajištění snadné přístupnosti a dostupnosti pro klienty je Kodex umístěn na webových stránkách Společnosti.