Zkouškový řád Pojištění a zajištění k 31.8.2022

Zkouškový řád pro účely pořádání odborných zkoušek k prokázání odborné způsobilosti pro poskytování nebo zprostředkování pojištění dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.

Článek I.

Účel odborné zkoušky a zkouškového řádu

 1. Tento zkušební řád upravuje průběh odborných zkoušek a následného vzdělávání pořádaných obchodní společností společnosti myComm s.r.o., IČO: 076 35 532, se sídlem: Letenská 121/8, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 304154 (dále také jako „myComm“ nebo “Akreditovaná osoba”).
 2. Odborná zkouška je vykonávána v českém jazyce.
 3. Odbornou zkoušku může vykonat fyzická osoba starší 18 let, plně svéprávná, která splní požadavky uvedené v tomto zkušebním řádu.

Článek II.

Podmínky pro uchazeče

Osoba, ucházející se o odbornou zkoušku musí splnit následující požadavky:

 1. Řádné podání přihlášky k vykonání odborné zkoušky prostřednictvím elektronického formuláře na www.mycomm.cz Elektronický formulář obsahuje povinná pole, bez jejichž vyplnění nemůže být úspěšně odeslán.
 2. Zaplacení poplatku ve výši dle kategorie zkoušky uvedeného na www.mycomm.cz, a to bezhotovostně převodem na účet myComm v termínu uvedeném v informacích ke zkoušce.
 3. Akreditovaná osoba si vyhrazuje právo stanovit odlišné ceny oproti uveřejněné výši účastnického poplatku, a to na základě individuálně uzavřené smlouvy (možnost nabídky např. množstevní slevy).
 4. Účastnický poplatek stanovený individuálně (smluvně, hromadná objednávka, množstevní slevy apod.) bude uveden v objednávce zkoušky v rámci přihlášky uchazeče na konkrétní termín zkoušky

Splnění požadavků doloží uchazeč při registraci v den zkoušky:

Ad. 1 Identifikačním průkazem (občanský průkaz, pas).

Ad. 2 Potvrzením o zaplacení poplatku. Informace o platbě (číslo účtu, variabilní symbol a termín platby) budou uchazeči zaslány elektronicky, bezprostředně po odeslání přihlášky. Potvrzení o platbě je odesláno uchazeči elektronicky. Bez potvrzení o platbě nebude uchazeč připuštěn ke zkoušce. V případě, že uchazeč nesplní některou z výše uvedených podmínek, nevzniká mu nárok na vrácení poplatku.

Článek III.

Termíny a místo zkoušky

 1. Termíny zkoušek jsou pravidelně zveřejňovány na stránkách www.mycomm.cz v sekci „odborné zkoušky“. Zde je uvedeno i místo a přesný čas registrace a zahájení zkoušky. Uchazeč uvede v elektronické přihlášce požadovaný termín z dané nabídky. Při obsazování termínu platí ča-sová priorita došlých přihlášek, přičemž rozhodující je datum a čas přijetí elektronické přihlášky. V případě, že uchazeči, kteří nebudou na daný termín připuštěni z kapacitních důvodů, již uhra-dili poplatek dle Článku II tohoto řádu, tento jim bude v plné výši vrácen.
 2. myComm zašle elektronicky uchazeči o zkoušku potvrzení termínu v podobě pozvánky na zkoušku, a to na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce (spolu s podmínkami platby za od-bornou zkoušku).
 3. Uchazeč má nárok bezplatně změnit termín pro vykonání zkoušky, a to nejpozději 7 kalendář-ních dní před potvrzeným termínem. Žádost o vykonání zkoušky v jiném termínu zašle uchazeč e-mailem na adresu akreditovane.zkousky@mycomm.cz. myComm uchazeče elektronicky vy-rozumí o změně termínu zasláním nové pozvánky.
 4. myComm si vyhrazuje právo za výjimečných okolností změnit datum, čas nebo místo konání zkoušky, případně konkrétní termín zcela zrušit. Uchazeč musí být o takovém kroku bez zby-tečného odkladu informován. V případě změny termínu, či jeho zrušení ze strany myComm má uchazeč právo
  1. bezplatně změnit termín konání zkoušky
  2. na zrušení účasti s vrácením poplatku, a to bez ohledu na počet dní zbývajících do termínu zkoušky. Pokud se uchazeč o zkoušku emailem nevyjádří do tří dnů ode dne doručení ozná-mení o zrušení termínu jinak, bude mu při zrušení termínu automaticky vrácen uhrazený poplatek za zkoušku, a to na účet, ze kterého byl odeslán. Pokud se uchazeč o zkoušku emailem nevyjádří do tří dnů ode dne doručení oznámení o změně termínu jinak, bude automaticky bráno za to, že uchazeč akceptoval termín nový.

Článek IV.

Průběh zkoušky

 1. Průběh zkoušky je neveřejný.
 2. Odborná zkouška je písemná, probíhá prostřednictvím elektronického zkušebního systému, tzv. on-line testu (viz Článek V).
 3. Administrativní zajištění zkoušky zabezpečuje myComm k tomuto účelu pověřenými osobami (koordinátoři). Dozor nad samotným průběhem zkoušky a odbornou garanci zabezpečuje zku-šební komise.
 4. Zkušební komise má lichý počet a je minimálně tříčlenná. Zkušební komise rozhoduje prostou většinou všech hlasů. Žádný z členů komise nesmí být osobou blízkou ve vztahu ke kterémuko-liv z uchazečů. Získá-li koordinátor při kontrole seznamu uchazečů, resp. při kontrole totožnosti uchazečů pochybnost o podjatosti některého ze členů zkušební komise, toto podezření prověří s dotčeným členem zkušební komise. Před zahájením odborné zkoušky se každý člen zkušební komise seznámí se seznamem uchazečů a prohlásí, zda některý z uchazečů je osobou jemu blízkou. V případě pochybností se člen zkušební komise považuje za podjatého, ledaže zbylí členové zkušební komise se jednomyslně shodnou na jeho nepodjatosti. V případě podjatosti člena komise koordinátor neprodleně jmenuje náhradního člena zkušební komise. Většina členů zkušební komise je nezávislá na společnosti myComm.
 5. Uchazeč je povinen se dostavit do místa konání zkoušky včas, podle pokynů, které mu byly sděleny spolu s elektronickým potvrzením přihlášky na zkoušku. Pokud se uchazeč dostaví později, může mu koordinátor odborné zkoušky, případně samotná zkušební komise, odmítnout přístup do prostor, ve kterých zkouška probíhá. Takový uchazeč je považován za uchazeče, který se ke zkoušce nedostavil (bez nároku na vrácení poplatku).
 6. Uchazeč se po dostavení na místo konání zkoušky ohlásí na místě registrace ke zkoušce. Zde předloží koordinátorovi identifikační průkaz (občanský průkaz, pas). Po ověření totožnosti po-tvrdí svým podpisem do prezenční listiny správnost uvedených údajů a svoji přítomnost na zkoušce.
 7. Po vstupu do prostor, ve kterých zkouška probíhá, uchazeč zaujme místo určené mu k vykonání zkoušky. Uchazeč je povinen odložit veškerá zavazadla, mít vypnutý mobilní telefon a odložit svrchní oděv na místě určeném koordinátorem zkoušky.
 8. Koordinátor seznámí účastníky se způsobem vypracování písemné zkoušky prostřednictvím elektronického zkušebního systému (on-line testu), časovým limitem stanoveným k vykonání písemné zkoušky, způsobem ukončení testu, způsobem hodnocení otázek, pravidly chování v průběhu zkoušky a s důvody případného vyloučení ze zkoušky.
 9. Doba trvání zkoušky je:
  1. Odborná zkouška pro distribuci pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu (dále jen „pojištění motorových vozidel“) trvá celkem 90 minut. Zkoušenému je položeno celkem 40 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí. Dovednosti zkoušeného se přezkušují 2 případovými studiemi; v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání dovedností podle § 3.
  2. Odborná zkouška pro distribuci životního pojištění nebo pro distribuci neživotních pojištění v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. c) zákona (dále jen „neživotní občanské pojištění“) trvá celkem 120 minut. Zkoušenému je položeno celkem 52 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí. Dovednosti zkoušeného se přezkušují 3 případovými studiemi; v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání dovedností podle § 3.
  3. Odborná zkouška pro distribuci pojištění týkajících se podnikatelské činnosti zákazníka v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona (dále jen „neživotní pojištění podnikatelů“) trvá celkem 135 minut. Zkoušenému je položeno celkem 60 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí. Dovednosti zkoušeného se přezkušují 3 případovými studiemi; v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání dovedností podle § 3.
  4. Odborná zkouška pro distribuci pojištění velkých pojistných rizik trvá celkem 150 minut. Zkoušenému je položeno celkem 72 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí. Dovednosti zkoušeného se přezkušují 3 případovými studiemi; v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání dovedností podle § 3.
  5. Odborná zkouška jak pro distribuci pojištění motorových vozidel, tak pro distribuci životního pojištění trvá celkem 135 minut. Zkoušenému je položeno 32 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci pojištění motorových vozidel a 28 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních pojištění uvedených v bodu II přílohy k této vyhlášce. Dovednosti zkoušeného se přezkušují 3 případovými studiemi, přičemž 1 případová studie je z oblasti pojištění motorových vozidel a 2 případové studie z oblasti životního pojištění. V každé případové studii je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání dovedností.
  6. Odborná zkouška jak pro distribuci některého z neživotních pojištění podle § 57 odst. 1 písm. c), d) nebo e) zákona, tak pro distribuci životních pojištění trvá celkem 180 minut. Zkoušenému je položeno 52 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí dotyčného neživotního pojištění a 28 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních pojištění uvedených v bodu II přílohy k této vyhlášce. Dovednosti zkoušeného se přezkušují 4 případovými studiemi, přičemž 2 případové studie jsou z oblasti neživotních pojištění a 2 případové studie z oblasti životního pojištění. V každé případové studii je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání dovedností.
   • Zkouška začíná běžet okamžikem, kdy uchazeč do zkušebního systému zadá přístupové údaje, které si sám vytvořil při registraci a vyvolá spuštění testu. Od této chvíle může uchazeč odpovídat prostřed-nictvím elektronického zkušebního systému na položené otázky.
 10. V průběhu zkoušky smí uchazeč používat pouze výpočetní techniku umístěnou na jemu přidě-leném místě a dále pouze papír, který je ve zkušebním prostoru k dispozici, kalkulačku a psací potřeby.
 11. Uchazeč nesmí v průběhu zkoušky komunikovat s jiným uchazečem nebo jinak využívat cizí pomoci, používat pomocné materiály nebo nedovolené prostředky, pořizovat opisy zkušebního testu nebo výpisy z něj či jinak rušit průběh zkoušky.
 12. Pokud se uchazeč dopustí nedovoleného jednání podle odstavce 10, přítomná zkušební ko-mise, resp. kterýkoli její člen, který nedovolené jednání zaznamenal, uchazeče poučí a upozorní jej, že pokud bude v tomto jednání pokračovat, bude ze zkoušky vykázán.
 13. Pokud uchazeč pokračuje přes upozornění podle odst. 12 v zakázaném jednání dle odst. 10, zkušební komise jej ze zkoušky vykáže. O této skutečnosti pořídí předseda zkušební komise zápis. Obsahem zápisu je identifikace vykázaného uchazeče, čas vykázání, popis jednání, které vedlo k vykázání uchazeče, vyjádření uchazeče, pokud ho uchazeč chce připojit, a podpis před-sedy komise, která o vykázání rozhodla. Vykázaný uchazeč je povinen opustit místo konání zkoušky.
 14. Uchazeč je po celou dobu trvání zkoušky povinen umožnit všem členům zkušební komise kon-trolovat, zda nedochází k zakázanému jednání podle odst. 11 (například umožní prohlídku místa, které mu bylo přiděleno pro účast na zkoušce, a pomůcek, které používá).
 15. Pokud v průběhu zkoušky dojde k poruše elektronického zkušebního systému, oznámí to ucha-zeč bezprostředně přítomné zkušební komisi. Běh doby trvání zkoušky se nejpozději okamži-kem tohoto oznámení zastaví všem uchazečům, kterých se porucha týká. Trvá-li porucha déle než 45 minut, může uchazeč zkoušku ukončit s právem na vrácení poplatku nebo na bezúplatné přihlášení ke zkoušce stejného druhu v jiném termínu.
 16. V průběhu trvání zkoušky může zájemce požádat zkušební komisi o poskytnutí přestávky a opustit místo konání zkoušky bez jakýchkoliv pomůcek. Opustit místo konání zkoušky během jejího trvání může vždy pouze jeden uchazeč. Po dobu přestávky se běh doby trvání zkoušky nepozastavuje. Předseda zkušební komise učiní záznam o této skutečnosti do protokolu dle čl. VI, který obsahuje jméno uchazeče, který opustil zkušební místnost, čas jeho odchodu a čas jeho příchodu.
 17. V případě, že uchazeč v testu narazí na otázku, která je podle jeho názoru neúplná, nedává smysl, či je nejednoznačná, může zkušební komisi požádat o její zaprotokolování. Zkušební komise tento podnět vyhodnotí v rámci zpracování Protokolu o průběhu zkoušky a Oznámení o výsledku zkoušky. Pokud komise vyhodnotí podnět jako oprávněný, náleží uchazeči za danou otázku maximální počet bodů.
 18. Po uplynutí časového limitu pro vykonání zkoušky elektronický zkouškový systém znemožní uchazeči odpovídat na další otázky a nejpozději tímto okamžikem je zkouška považována za ukončenou a předána k automatickému vyhodnocení.
 19. Pokud uchazeč ukončí vypracování testu před vypršením časového limitu pro vykonání zkoušky, může požádat pověřenou osobu o opuštění zkušební místnosti.
 20. Po ukončení zkoušky uchazeč opustí místo konání zkoušky podle pokynů pověřené osoby.
 21. Vyhodnocení výsledku zkoušky je automaticky zpracováno zkouškovým software. Uchazeč se předběžný výsledek dozví okamžitě po ukončení zkouškového testu. O konečném výsledku
 22. zkoušky vyhotoví zkouškový software Oznámení o výsledku zkoušky neprodleně po jejím ukon-čení. Oznámení o výsledku zkoušky je účastníkovi zpřístupněno v systému používaném k po-řádání odborných zkoušek (viz Pravidla organizace a postupu odborné zkoušky). O konečném výsledku zkoušky se dále vydává Osvědčení o vykonání odborné zkoušky, a to bez zbytečného odkladu po složení zkoušky, nejdéle do 30 dnů ode dne jejího konání. Osvědčení je uchazeči zasláno poštou, nebo si jej uchazeč vyzvedne osobně.
 23. Oznámení o výsledku je ihned po jejím ukončení vystaveno účastníkovi ve zkouškovém soft-ware. V Oznámení o výsledku zkoušky je uvedeno datum a čas zkoušky, druh vykonané zkoušky a výsledek zkoušky vyjádřený procentním počtem dosaženého bodového hodnocení. Osvědčení o vykonání odborné zkoušky podepisuje osoba jednající za společnost myComm. V Osvědčení o vykonání odborné zkoušky se uvedou identifikační údaje osoby, která zkoušku vykonala, identifikační údaje myComm, údaje o rozsahu odborné zkoušky podle druhů činností, údaje o datu konání zkoušky a podpisy oprávněných osob.
 24. Uchazeč má právo na jedno nahlédnutí do jím vyplněného zkušebního testu. Nahlédnutí umožní koordinátor odborných zkoušek do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy uchazeč o nahlédnutí požádá, a to v pracovní den v obvyklé pracovní době.

Článek V.

Obsah zkoušky a minimální požadavky pro vykonání zkoušky

 1. Soubor zkouškových otázek se aktualizuje alespoň jednou za každý rok. Počet připravených zkouškových otázek prověřujících odborné znalosti nesmí při aktualizaci klesnout pod 1200, počet případových studií pod 80. Odborné zkoušky lze pořádat podle znění souboru otázek před aktualizací nejdéle měsíc ode dne uveřejnění této aktualizace Českou národní bankou, pokud Česká národní banka s ohledem na rozsah aktualizace nestanoví lhůtu delší.
  1. Soubor zkouškových otázek se správnými odpověďmi uveřejňuje Česká národní banka na svých internetových stránkách. Soubor zkouškových otázek se správnými odpověďmi zašle Česká národní banka akreditované osobě datovou schránkou pokaždé, když došlo k jeho změně.
 2. Akreditovaná osoba vytváří jednotlivé zkušební varianty krátce před konáním odborné zkoušky. Pořadí správných odpovědí u jednotlivých zkouškových otázek se pro každou zkušební variantu stanoví nahodile. Každý zkoušený obdrží vlastní zkušební variantu, která je generována nahodilým výběrem dle stanovených algoritmů. Akreditovaná osoba provede veškerá potřebná opatření k utajení jednotlivých zkušebních variant.
 3. Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi. Tři čtvrtiny zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí a všechny zkouškové otázky určené k přezkoušení dovedností mají jednu správnou variantu odpovědi. Jedna čtvrtina zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí má jednu nebo více správných odpovědí; každá nesprávně vybraná varianta odpovědi činí celou zodpovězenou zkouškovou otázku nesprávně zodpovězenou. Správně zodpovězené otázky, které mají jednu správnou variantu odpovědi, se ohodnocují jedním bodem a správně zodpovězené otázky, které mají jednu nebo více správných odpovědí, a otázky z okruhu odborných dovedností se ohodnocují dvěma body.
 4. K úspěšnému složení odborné zkoušky je zapotřebí, aby zkoušený získal alespoň
  • tři čtvrtiny dosažitelných bodů ze všech zkouškových otázek,
  • tři pětiny dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných znalostí a
  • tři pětiny dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných dovedností.
 5. Zkouškové otázky jsou generovány každému uchazeči náhodně ze souboru zkouškových otázek uveřejněného a zaslaného myComm Českou národní bankou. Tím je zajištěna originalita a neopakování variant. Každá varianta nicméně vždy obsahuje alespoň takový počet otázek, který je pro zvolenou skupinu odbornosti vyžadován v Článku V odst. 2, resp. 3 tohoto řádu.
 6. Příkladný seznam literatury, zdrojů a odkazů ke zkoušce je přílohou č. 2 Zkouškového řádu.

Článek VI.

Následné vzdělávání

 1. Rozsah následného vzdělávání činí 15 hodin v každém kalendářním roce. Následné vzdělávání je zaměřeno na prohlubování odborných znalostí a dovedností podle skupiny odbornosti osoby uvedené v § 55 Zákona.
 2. Prvním kalendářním rokem, kdy osoba uvedená v § 55 Zákona musí absolvovat následné vzdě-lávání, je kalendářní rok následující po kalendářním roce, ve kterém tato osoba úspěšně vyko-nala odbornou zkoušku, v případě odbornosti pro distribuci zajištění kalendářní rok následující po kalendářním roce, ve kterém tato osoba prokázala získání odborných znalostí a dovedností pro distribuci zajištění podle § 56 odst. 4 Zákona. Jestliže tak nemohla učinit ze závažného důvodu, musí tato osoba absolvovat následné vzdělávání bez zbytečného odkladu poté, co tato překážka odpadla.
 3. Následné vzdělávání provádí účastník prostřednictvím elektronického zkušebního systému, do kterého se přihlásí a absolvuje výukový program.
 4. Elektronický zkušební systém eviduje souhrnnou délku času strávenou účastníkem ve vybra-ném výukovém programu následného vzdělávání.
 5. Po splnění výukového programu v rozsahu 15 hodin je účastníkovi vystaveno osvědčení o ab-solvování následného vzdělávání, které je mu zpřístupněno v části “výsledky”.

Článek VII.

Protokol

 1. O průběhu zkoušky je zkušební komise povinna do 7 kalendářních dnů od jejího konání sepsat protokol, který obsahuje alespoň:
  1. jméno a příjmení členů zkušební komise, kteří byli zkoušce přítomni a dohlíželi na řádný průběh zkoušky
  2. datum a místo konání zkoušky
  3. dobu zahájení a ukončení zkoušky
  4. důležité skutečnosti, které nastaly v průběhu zkoušky, zejména záznam o vyloučení ucha-zeče podle Článku. IV odst. 13 tohoto řádu a podání podnětu proti správnosti zadání otázky dle Článku. IV odst. 17 tohoto řádu.
 2. Přílohou protokolu je prezenční listina účastníků.
 3. Protokol je neveřejný.

Článek VIII.

Nedostavení se ke zkoušce

 1. Uchazeč, který se ze závažných důvodů nemůže dostavit k vykonání zkoušky, může svoji neú-čast nejpozději v den konání zkoušky omluvit (telefonicky nebo elektronicky). Za vážný důvod se považuje zejména řádně doložená pracovní neschopnost nebo jiná řádně doložená závažná překážka, jejíž působení nebylo zaviněno uchazečem. Uchazeč, který se pouze omluvil, ale řádně nedoložil svůj důvod, není považován za řádně omluveného.
 2. Řádně omluvený uchazeč má nárok přihlásit se k odborné zkoušce v jiném termínu.

Článek IX.

Ochrana osobních údajů uchazečů

 1. Ochrana osobních údajů uchazeče a údajů o průběhu a výsledcích odborné zkoušky je zajiš-těna v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
 2. Přístup k osobním údajům uchazečů má pouze jednatel, ředitel, koordinátor a členové zkušební komise, a to v rozsahu nezbytném pro výkon svých činností souvisejících s pořádáním odbor-ných zkoušek.
 3. Dokumenty související s odbornou zkouškou (přihlášky, protokoly, Oznámení o výsledku zkoušky, Osvědčení o vykonání odborné zkoušky atd.), resp. jejich kopie, jsou-li uchovávány v elektronické podobě, se uchovávají ne serveru zabezpečeném proti vnějším útokům a zása-hům. Jsou-li předmětné dokumenty uchovávány v listinné podobě, jsou uchovávány v uzamče-ném archivu, přičemž přístup k nim mají pouze ředitelem, resp. jednatelem pověřené osoby.
 4. Osobní údaje uchazeče související s odbornou zkouškou jsou uchovávány po dobu 10 let. Uchazeč má po předchozí žádosti a dohodě s ředitelem přístup k údajům, které o něm myComm uchovává.
 5. Podrobnosti o zajištění bezpečnosti dat jsou upraveny v Pravidlech organizace a postupu od-borné zkoušky.

Článek X.

Opravné prostředky

 1. Uchazeč může ve lhůtě 7 pracovních dnů od oznámení výsledku zkoušky podat žádost o pře-zkoumání výsledku zkoušky. V odůvodnění žádosti uchazeč uvede, v čem spatřuje nesprávnost vyhodnocení výsledku zkoušky. Zároveň uvede na podporu svých tvrzení důkazy.
 2. Uchazeč může ve lhůtě 7 pracovních dnů od konání zkoušky podat odůvodněný protest proti vyloučení ze zkoušky. V odůvodnění uchazeč uvede zejména, v čem spatřuje nesprávnost roz-hodnutí o jeho vyloučení ze zkoušky, jaké skutečnosti podle jeho soudu nasvědčují tomu, že jeho vyloučení ze zkoušky bylo neoprávněné, navrhne na podporu svých tvrzení důkazy.
 3. Pro řešení opravných prostředků je svolána odvolací komise. Komise je svolána nejpozději 10 dní od podání podnětu uchazečem.
 4. Odvolací komise musí projednat podaný opravný prostředek ve lhůtě 30 dní od jeho doručení.
 5. Uchazeč je o výsledku řízení odvolací komise informován písemně.

Článek XI.

Archivace

 1. Dokumenty související s odbornou zkouškou jsou uchovávány po dobu 10 let.

Článek XII.

Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Tento vnitřní předpis je účinný od data udělení akreditace.